ریتیلنوع لایسنس
مادام العمرمدت اعتبار لایسنس
فعالسازی رایگانهدیه پادراسیف
از 5 اردیبهشت به بعدتحویل لایسنس
2019ورژن
گلوبالمنطقه جغرافیایی
مالتی – انگلیسیزبان
در زمان انتشار بازیدیتای بازی
در صورت فعالسازی توسط کارشناسان پادراسیفگارانتی
اوایل اردیبهشت ماه 1398تاریخ انتشار
 

نوع لایسنسریتیل
مدت اعتبار لایسنسمادام العمر
هدیه پادراسیففعالسازی رایگان
تحویل لایسنسار تاریخ 26 بهمن ماه
ورژن2019
منطقه جغرافیاییگلوبال
زبانمالتی – انگلیسی
دیتای بازیموجود- پس از خرید
گارانتیدر صورت فعالسازی توسط کارشناسان پادراسیف
 

نوع لایسنسریتیل
مدت اعتبار لایسنسمادام العمر
هدیه پادراسیففعالسازی رایگان
تحویل لایسنساز 26 بهمن به بعد
ورژن2019
منطقه جغرافیاییگلوبال
زبانمالتی – انگلیسی
دیتای بازیموجود- پس از خرید
گارانتیدر صورت فعالسازی توسط کارشناسان پادراسیف