این لایسنس از تاریخ نصب به مدت یک سال معتبر و فعال خواهد بود